Informationen på denna sida är under uppbyggnad!

Importbestämmelser för horn och skinn

CITES har listor med arter för vilka speciella importbestämmelser gäller http://www.cites.org leta efter appendix så hittar du artlistorna.
Sverige har skrivit under Washington-konventionen och i och med det har vi förbundit oss att sätta speciella skydd på de s.k. CITES-djuren.

Det är bl.a. brunbjörn, varg, lo och alla svenska rovfåglar

Vid import/export och kommersiell aktivitet med dessa arter krävs tillstånd från Jordbruksverket.

Var uppmärksam på detta vid jaktresor i Asien, Canada och Afrika. Tag kontakt med Jordbruksverket i god tid innan resan så all pappershantering hinns med.

Djurskyddsenheten på Jordbruksverket, 55182 Jönköping, tel   036-155000,e-mail jordbruksverket@sjv.se.

Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

 

 

Införsel av jakttroféer

 

Jakttroféer kan innebära en smittrisk för djur och människor. Det är därför viktigt att de hanteras på ett korrekt sätt och att de, om de är obearbetade, går direkt till en av Jordbruksverket godkänd teknisk anläggning. Av smittskyddsskäl får du inte ta in jakttroféer från vilket land som helst. I många fall måste du i god tid innan första införseltillfället registrera dig hos enheten för foder och djurprodukter på Jordbruksverket.

 

Kontakta enheten för sällskapsdjur på Jordbruksverket för information om hotade djur.
 
I biproduktsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrifter finns bestämmelser om vad som gäller vid införsel av jakttroféer. För vissa jakttroféer av hovdjur, klövdjur och fåglar som är helt färdiga och kan förvaras i rumstemperatur under en längre tid (till exempel garvade skinn och montage av olika slag) behövs ingen registrering hos Jordbruksverket. Observera att övriga krav enligt biproduktsförordningen fortfarande gäller.
 

 

Registrering

 


Införsel av jakttroféer som inte är färdigmonterade ska registreras. Du anmäler införseln på blankett som du hittar till höger på sidan. Den måste ha inkommit till Jordbruksverket senast 30 dagar innan den planerade införseln. Registreringen kostar 1000 kronor och gäller i två år. Om betalningen görs i förskott, vilket underlättar handläggningen, bifogar du en betalningsbekräftelse med anmälan.
 

 

Handelsdokument och veterinärintyg

 


Jakttroféer ska åtföljas av ett handelsdokument. Handelsdokument som ska användas inom EU hittar du till höger.

 

Om jakttrofén däremot kommer från land utanför EU, härrör från hov- och klövdjur eller fåglar och inte är fullständigt bearbetade måste veterinärintyg finnas med. När jakttrofén förs in EU måste den passera en veterinär gränskontrollstation. En avgift tas ut för kontrollen. Ytterligare information om detta får du i det beslut som Jordbruksverket skickar ut när vi registrerat införseln.
 
Jakttroféer från hov- och klövdjur och fågel från land utanför EU  som inte kräver registrering för införsel (till exempel montage) behöver inte passera någon gränskontroll och det krävs inte heller något veterinärintyg. Däremot måste ett handelsdokument följa med försändelsen. Samma sak gäller för både obearbetade och bearbetade jakttroféer från andra djur än hov- och klövdjur samt fåglar.

 

Fritt att ta in föremål gjorda av jakttroféer

 


För att föra in föremål tillverkade av jakttroféer, till exempel smycken, mattor och dylikt behöver du inte vara registrerad. Du behöver inte heller ha handelsdokument eller passera någon veterinär gränskontrollstation. Observera dock att det finns regler som rör artskydd för vissa typer av produkter och föremål och att du givetvis måste följa dessa regler. Då kan det behövas ett CITES-intyg som du hittar mer information om under Utrotningshotade djur till höger.

 

Jakttroféer kommer från vilda djur

 


Observera att jakttroféer inte kan komma från produktionsdjur. Produktionsdjur är djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. För införsel av produkter från produktionsdjur ställs särskilda krav

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförsel av djurprodukter

Allmänt


Reglerna kan skilja sig en del beroende på om varorna bara ska förflyttas inom EU eller om de ska skickas eller tas med till land utanför EU. Till exempel får livsmedel för privat bruk transporteras fritt inom EU men kan omfattas av restriktioner till andra länder.

Du bör ta kontakt med mottagande land för att få information om vilka krav det landet ställer vid införsel, i synnerhet om det gäller utförsel till länder utanför EU. Ofta kan landets ambassad ge svar.
 

Godkännande i förväg


För vissa produkter, till exempel kött- och benmjöl och naturgödsel finns regler som säger att det mottagande landet, om det är ett EU-land, ska ha godkänt mottagandet innan varorna sänds. Ett godkännande innebär att det mottagande landets myndighet har skickat information om detta som Jordbruksverket kan ta del av. Varorna måste dessutom sändas till en anläggning som godkänts enligt EU:s förordningen om biprodukter. För spårbarheten ska ett meddelande läggas in av Jordbruksverket i databasen Trade Control and Expert System (TRACES). När varorna har anlänt till den mottagande anläggningen skickar motsvarande myndighet i mottagarlandet ett svar på meddelandet.
 

Observera


Export av bearbetat animaliskt protein till land utanför EU är endast tillåtet om det finns bilaterala avtal med mottagande land. Kontakta Jordbruksverket, enheten för foder och djurprodukter, för mer information om dessa avtal.
 
Vid all transport av animaliska biprodukter ska reglerna i biproduktsförordningen följas. Detta innebär till exempel att produkterna inom EU ska åtföljas av ett fullständigt, standardiserat handelsdokument. Några förenklade varianter kan inte användas och blanketten ska vara på ett språk som är officiellt i mottagarlandet eller på ett annat språk som mottagarlandet accepterar.
 
Hanteringen av animaliska biprodukter kan även beröras av artskyddsregler för hotade arter som du hittar till höger. Detta gäller även föremål som tillverkats av animaliska produkter och som inte omfattas av de ovanstående kraven.

Utförsel av jakttroféer


Vid transport inom EU ska ett handelsdokument, som du hittar till höger, följa med troféerna.
 
Jakttroféer som genomgått zoologisk konservering i Sverige efter den 1 maj 2003 måste komma från en anläggning som Jordbruksverket godkänt.
 
Obearbetade eller delvis bearbetade jakttroféer till ett annat EU-land måste gå direkt till en godkänd teknisk anläggning i mottagarlandet.
 
För jakttroféer tillverkade före den 1 maj 2003 eller där handelsdokument saknas ska du upprätta ett eget handelsdokument som ska följa med sändningen. Detta ska innehålla följande uppgifter: - datum för transporten - en beskrivning av materialet - mängden - ursprungsort - transportföretagets uppgifter - mottagarens namn och adress, samt godkännandenummer om det är en oberabetad jakttrofé - i förekommande fall, ursprungsanläggningens godkännandenummer samt typ av behandling
 
Notera att du måste följa de artskyddsregler för hotade arter som finns och som du hittar till höger.